Beste leden van Deurne Denkt Dynamisch,

De zesde inwoners raadpleging van Deurne Denkt Dynamisch met als thema Inbreng Inwoners heeft in oktober van 2022 plaatsgevonden.

Zoals gebruikelijk informeren wij u graag over de resultaten van de inwonersraadpleging en over de vervolgacties van de Participatieraad Deurne (PRD)op basis van de resultaten.

We maken ons zorgen

Allereerst spreken wij graag een bezorgdheid uit. We zien dat het aantal mensen dat de raadpleging invult af neemt en dit keer voor het eerst onder de 50% is gekomen, namelijk 49%. Natuurlijk zijn wij benieuwd hoe dit komt? Wat maakt dat mensen de vragen niet meer invullen? Mocht u hierover ideeën hebben en/of advies willen geven aan de PRD dan kan dat via email: info@atmaram.nl.

Natuurlijk stellen wij het ook op prijs als u het inwonerspanel ter sprake brengt in uw omgeving en mensen stimuleert deel te nemen. Vooral de leeftijdsgroep tot 50 jaar kent wat weinig deelnemers. Aanmelden is snel en makkelijk op de volgende website: https://deurnedenktdynamisch.nl

Resultaten

 • Maar liefst 97 % van de deelnemers vindt het belangrijk dat de gemeente inwoners betrekt bij de plannen die zij maakt!
 • Tegelijkertijd is de overgrote meerderheid (70%) van de deelnemers niet bekend met de plannen en activiteiten van de gemeente.
 • Redenen om betrokken te zijn bij plannen en activiteiten van de gemeente zijn:
  • Dat deelnemers zich verbonden voelen met Deurne (64%)
  • Dat dingen anders moeten in Deurne (39%)
  • Deelnemers willen alleen betrokken zijn als het om ontwikkelingen in Deurne gaat die hen direct raken (24%)
 • Bij welke (beleids-)thema’s willen inwoners betrokken zijn:
  • Openbare ruimte (67%)
  • Zorg en welzijn (67%)
  • Wonen en woonomgeving (64%
  • Verkeer en mobiliteit (52%)
  • Vrijetijd, recreatie en toerisme (50%)
 • 28 % Van de deelnemers die niet betrokken willen worden bij de plannen, geven tijdsgebrek aan als reden hiervoor.
 • Inwoners worden het liefste betrokken voordat er plannen liggen (34 %) of op het moment dat er een aantal opties zijn om uit te kiezen (39 %).

In de open antwoorden van de deelnemers werd aandacht gevraagd voor:

 1. Grondhouding van medewerkers, zowel van de gemeente Deurne als dienstverleners
 2. Zichtbaarheid van Wijkcoördinatoren (voorheen wijkwerkers)
 3. Communicatie vanuit gemeente naar inwoners
  1. Van Zenden naar Dialoog
  2. Op basis van de vragen: Ik wil – Ik kan – Ik heb nodig
  3. Op basis van gelijkwaardigheid

Verder zijn er in de open antwoorden een mooi aantal ideeën geopperd om inwoners te betrekken. Door hier te klikken kunt u deze lezen.

Klik hier als u de volledige rapportage van de resultaten wilt zien.

Welke vervolgacties heeft de PRD gezet:

De PRD heeft een themabijeenkomst georganiseerd over het thema Inbreng Inwoners bij de gemeentelijke activiteiten op 3 november jl.. Hierbij was de Raadscommissie Samenleving & Bestuur, de Wijkcoördinatoren, de Cliëntenraad Deurne, beleidsambtenaren en de PRD aanwezig.

Het was een goede avond met veel ruimte voor vragen en onderlinge discussie.

Er zijn een flink aantal ideeën en adviezen opgehaald hoe verder vormgegeven kan worden aan het betrekken van onze inwoners bij de plannen van de gemeente.

Klik hier als u de resultaten van deze avond wilt lezen.

Inmiddels is de PRD ook in gesprek met de beleidsambtenaar die de startnotitie schrijft over Inwonersparticipatie. Zij heeft de resultaten van de raadpleging en de themabijeenkomst ontvangen en neemt deze mee in de startnotitie. De PRD blijft een gesprekspartner hierin.

Wat kunt u van de PRD nog verwachten?

Op het moment dat de Startnotitie Inwonersparticipatie en een eventueel advies van de PRD gereed is, sturen wij u deze toe.

Oproep

Heeft u interesse om met de PRD mee te denken over en invloed uit te oefenen op de Startnotitie Inwonersparticipatie? Wilt u zich dan melden via het email adres info@atmaram.nl onder vermelding van “meedenken startnotitie”. Wij nemen dan contact met u op.

Met vriendelijke groet

Deurne Denkt Dynamisch

Participatieraad Deurne