Beste leden van Deurne Denkt Dynamisch,

Velen van jullie hebben in juli van dit jaar de tijd genomen om de vijfde raadpleging van Deurne Denkt Dynamisch in te vullen met als thema PREVENTIE. Bedankt daarvoor. Hoewel door Corona alles nog steeds wat trager verloopt dan gewenst, zijn er toch alweer diverse activiteiten ontwikkeld naar aanleiding van de raadpleging. Graag informeren wij u hierover.

Binnen de gemeente Deurne is het afgelopen jaar het beleid op preventie in twee stappen vernieuwd. In april is het beleidsstuk “Jong in Deurne” opgesteld dat zich richt op preventie rondom jeugd. Daarnaast is er ook een zogenaamd “Lokaal Preventie-akkoord” dat gaat over alle activiteiten in Deurne op het gebied van preventie.

Preventie betekent ingrijpen voor er problemen ontstaan. Dat vereist het vroegtijdig oppikken van signalen als iets mis dreigt te gaan en hierop gerichte maatregelen te nemen. Dat moet zorgen voor een gezond en veilig leefklimaat. Ook leefstijl en onderlinge betrokkenheid van inwoners hebben een preventieve werking.

Hierover zijn aan u vragen gesteld in de vijfde raadpleging. Klik hier als u de volledige rapportage van de resultaten wilt zien.

Hieronder in het kort een aantal belangrijke bevindingen:

 • Slechts 42% van de deelnemers heeft thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
 • Belangrijkste thema’s voor preventie zijn:
  • Weerbaarheid 83%
  • Psychische problematiek 89%
  • Middelen gebruik 82%
  • Verkleinen gezondheidsachterstanden 82%
 • Scholen worden als belangrijk gezien voor extra preventieve ondersteuning.
 • Preventieve activiteiten die verwacht worden:
  • Informatie en advies
  • Activiteiten
  • Trainingen
 • Hoe bereiken we mensen het beste:
  • Weekblad voor Deurne 72%
  • Social Media 59% → gezien gemiddelde leeftijd kan dit voor ouders met opgroeiende kinderen nog wel eens een veel hoger % zijn?
  • School 54%
 • Hoewel weerbaarheid één van de belangrijkste thema’s is, is de bekendheid van de weerbaarheidstraining Rots en water maar gering.
 • Beoordeling activiteiten is niet zeer hoog → De Participatieraad stelt de gemeente de vraag of de inzet wel structureel beoordeeld wordt. Dat is belangrijk om ook tijdig bij te stellen en aan te kunnen passen op de behoefte van onze inwoners.
 • Ook geeft de Participatieraad het advies aan de gemeente om bij preventie nog meer uit te gaan van de vraag van de inwoner en om meer aandacht te hebben voor activiteiten voor jongeren.

In deze bijlage treft u nog een aantal suggesties aan die door de leden gedaan zijn. Deze suggesties worden meegenomen in de evaluatie die gepland staat eind maart/begin april 2022.

De resultaten van de raadpleging is door de gemeente als volgt gebruikt:

De opbrengst van het inwonerpanel is ingezet bij de bijeenkomst met partners over het lokaal preventie akkoord in Deurne op 14 oktober jl. We hebben daarbij een aantal uitkomsten uitgelicht, zoals welke thema’s vinden inwoners het belangrijkste om op in te zetten, aan welk aanbod hebben inwoners behoefte, hoe bereiken we hen het beste en welk cijfer krijgt de gemeente Deurne als het gaat over preventieve inzet. Met onder andere deze input zijn vele partners aan de slag gegaan. Om de acties uit te werken is een actieformulier opgesteld dat gemakkelijk ingevuld kon worden.

Klik hier om de acties te lezen!

Natuurlijk is het opstellen van plannen pas het begin van preventie en gelukkig doet de gemeente Deurne als heel veel aan preventie. Met jullie antwoorden zal de preventie nog meer richting krijgen. Bedankt voor jullie deelname en graag tot een volgende keer!

Met vriendelijke groet
Deurne Denkt Dynamisch
Participatieraad Deurne